История

В исторически план Агроводинвест ЕАД е правоприемник на Инвеститорска дирекция Дунав-Тополница към съществуващата Държавна напоителна система, преобразувана през 1968г. в ДСО Напоителни системи, а през 1976г. в ДСО Водно стопанство.,
В резултат на редица структурни промени и преобразувания на предприятията в системата на хидромелиорациите, с Решение №81 от 25.08.1993г. на министъра на земеделието се създава Агроводинвест ЕООД, което през 1998г. е преобразувано в Агроводинвест ЕАД. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София бул. Цар Борис III№136 и предмет на дейност осъществяване на инвестиционния процес при изграждане на хидротехнически, хидромелиоративни и други обекти, инженерингови услуги, експертни оценки, маркетингови и технологични проучвания, доставка и монтаж на машини, съоръжения, технологично оборудване и технологии.
През 1999г. дружеството е лицензирано от МРРБ да извършва консултантски услуги в областта на строителството – комплексни оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на всички видове строежи.

В настоящия момент

Основен предмет на дейност:: Консултантска дейност
Година на основаване: 1993г. - София
Капитал: 291 780 лева

Съвет на директорите:

Председател:
д-р Людмил Веселинов
Заместник председател:
Радослав Антонов
Изпълнителен директор:
инж. Ангел Ангелов

Постоянен състав: 31 човека
Лицензирани експерти: 121 човека
Удостоверение за консултантска дейност: РК-0182/15.04.2014г.
Сертификати: Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Член на БААИК, с което се осигурява редовно и пълноправно членство във FIDIK и EFKA

Професионален опит

Дружеството е с достатъчно голям опит в изпълнение на консултантска дейност за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор и като продължителност – от 1999г., и като обем на изпълнени договорни отношения за значими в стойностно отношение по критерий СМР обекти – водни цикли на гр. Хисаря, гр. Раковски, гр. Созопол, гр. Поморие, гр. Козлодуй, общ. Сатовча, саниране на многофамилни жилищни сгради по договори с МРРБ и Националната програма за саниране на МЖС, електроенергийни обекти на ЧЕЗ и ЕВН.

Изпълнявани са договори за строежи в областта на хидротехническото и хидромелиоративно строителство, пътната инфраструктура, благоустройствени проекти, пристанища, логистични центрове, общественообслужващи сгради – училища, детски градини, болници, социални домове, културни домове, курортни комплекси.

Изпълнявани са договори по следните оперативни програми: „Регионално развитие“ 2007-2013г., Региони в растеж 2014-2020г. „Околна среда“ 2007-2013г., „Околна среда“ 2014-2020г. „Транспорт“ 2007-2013г., „Рибарство и аквакултури“ 2007-2013г., „Развитие на селските райони“ 2007-2013г., „Равитие на човешкте ресурси“ 2007-2013г., „Европейско трансгранично сътрудничество България-Гърция“ 2007-2013г., ФАР, ИСПА, „Красива България“, ПРООН.

Организация на работа и експертен състав

Наличие на подразделения на дружеството, юридически конституирани като клонове и офиси и разположени по цялата територия на страната, са предпоставка поетите ангажименти по упражняване на строителен надзор да се изпълняват ефективно

От друга страна, големият брой лицензирани експерти в списъка ни покрива териториалните единици и минимализира транспортните и офис разходи, както и разходите по настаняване, без това да повлиява върху експертността на предложения от нас продукт – строителен надзор.

В дружеството е създадена ефективна система за вътрешен контрол, включително са въведени всички системи за управление по ИСО, които освен, че стриктно се спазват, се и контролират от сертифициращите органи.

Изготвен е набор от документи по типове обекти, които улесняват екипите при подготовката на досиетата за съответните строежи и изготвяне на изискващите се доклади и приложенията към тях. По този начин се съкращава времето за документално оформяне на договорите и се създават условия експертите да съсредоточат усилията си върху същинската консултантска дейност.

Консултантската дейност се изпълнява от лицензирани експерти, които притежават необходимото образование, квалификация и професионален опит и са със среден трудов стаж по специалността 20 години.

Екипите, които участват при изпълнение на всеки отделен договор са добре структурирани, квалифицирани и мобилизирании са изпълнявали идентични и сходни поръчки, което гарантира извършване на адекватни и на високо експертно ниводействия за постигане целите на договора.

Развитие и инвестиции

В последните години „Агроводинвест“ ЕАД поема големи инфраструктурни и обществени обекти с голямо значение за благоустрояването на хората и общините..

Отличната репутация е в основата на сключването на договори за изпълнение на големи и малки проекти, като броят им постоянно расте.

Мисия

„Агроводинвест“ ЕАД е извело, като свои приоритети екологията и икономиката, при извършване на своята дейност в условията на прозрачност и етични правила.
Основните ценности на Дружеството са почтеност, работа в екип и коректност към служителите и партньорите си.

Заключение

Агроводинвест ЕАД е държавно дружество с принципал Министерство на земеделието и храните. То работи изцяло в условията на пазарна икономика, без субсидиране от държавата под формата на помощи или целеви субсидии.

Агроводинвест ЕАД изпълнява годишно около 150 договора на обекти от първа до пета категория с възложители държавни, общински и частни възложители, което условие е предпоставка за финансова стабилност на дружеството и дава възможност за диференцирано определяне цената за всеки конкретен договор. В потвърждение на това, през 2016г. дружеството е внесло като дивидент на държавата над 64 000лв. и тази финансова стабилност продължава и през 2017г.