Код: Н-ОП

Във връзка с промени в Закона за обществените поръчки, Глава втора, Раздел III Профил на купувача - нов, в сила от 01.10.2014 г.,

"Агроводинвест" ЕАД уведомява, че информацията за всички обществени поръчки, както и за покани за представяне на оферти по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП,

В съответните подраздели може да намерите:

Публични покани - за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Глава Осма "а" от ЗОП във връзка с чл. 14, ал.4 от ЗОП;

Процедури - за участие в обществени поръчки в рамките на праговете по чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП.